Tolkning av avtaler

Skrevet av: Karoline Hagen 1. Innledning 1.1 Innledende perspektiver Når to parter har inngått en gjensidig forpliktende avtale, følger det av avtalerettens grunnleggende regel «pacta sunt [...]

SKADELIDTES MEDVIRKNING

Av: Martine Korslund Norsk erstatningsrett bygger i all hovedsak på grunnleggende reparasjonshensyn og prevensjonshensyn, kombinert med alminnelige rettferdighet- og rimelighetsbetraktninger. Det [...]

Tilbakekall – RE INTEGRA

Av: Martine Korslund I. Innledning  På obligasjonsrettens område er et av de mest grunnleggende og fundamentale utgangspunktene at avtaler skal holdes slik de er inngått jf. NL 5-1-2. [...]

A-besvarelse i Arbeidsrett

Oppgave 1 Praktikum Drøft og løs de spørsmål oppgaven reiser. Skriv ditt svar her…  Oppgave 1 (Praktikum) Tvistens parter er Peder Ås mot Lillevik kommune (heretter bare kommunen). [...]

Virksomhetsoverdragelse

Skrevet av: Martine Korslund Innledning Dagens arbeidsliv er karakterisert og preget av en dynamisk utvikling. Arbeidsmarkedet endrer seg i takt med både økonomiske, markedsmessige og [...]

Domsregister i Arbeidsrett

Skrevet av: Thea Isabelle Bredviken Rt. 1986 s. 879 (Hillesland)Nøkkelord: Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold (nedbemanning), kjønnsdiskriminering. Sammendrag: Industribedriften Kåre [...]

Domsanalyse – en oversikt

Skrevet av: Sondre A. Aaserud I løpet av jusstudiet vil du etter hvert bli nødt til å analysere en dom fra Høyesterett. Enten det er i en eksamenssituasjon i juridisk metode og rettskildelære, [...]

A-besvarelse i Tingsrett

Oppgave 1 Praktikum  Det foreligger tvist mellom partene Storby kommune og selskapet Doser Demolition (forkortet til DD). Storby kommune krever umiddelbar avvikling og fravikelse fra det [...]

A-besvarelse i pengekrav

Kommentar til besvarelsen: Besvarelsen er alt i alt bedømt til karakteren A. Teorioppgaven kan riktignok virke overfladisk noen steder, men dette er ikke avgjørende når kandidaten tar godt tak i [...]

Læren om direktekrav

Av: Martine Korslund På obligasjonsrettens område reises det en rekke kompliserte og tvilsomme spørsmål dersom en kontrakt ikke oppfylles etter sitt innhold. Dersom det blir aktuelt for en [...]

Om rettslig klageinteresse

Skrevet av: Anne Li Aaserud Reglene om klagerett finnes i forvaltningsloven (fvl.) kapittel VI, §§ 28- 34. I den foreliggende fremstilling skal det – gjennom analyse av høyesterettspraksis, [...]

A-BESVARELSE: TINGSRETT

Kommentar fra redaksjonen: Besvarelsen er anonymisert etter ønske fra forfatteren. Det er ikke til å legge skjul på at oppgaven lider av flere småfeil i form av språkfeil, enkle begrunnelser [...]

Om reklamasjon

Skrevet av: Tarek El-Khatib 1. Oversikt I det følgende skal det redegjøres for reglene om reklamasjon. Sistnevnte regelsett er et tema som aktualiseres etter at det kan sies å foreligge et [...]

Hvordan skrive teorioppgaver

Juridisk metode handler om å argumentere og fremlegge juridisk teori med utgangspunkt og forankring i de juridiske rettskildene. Reglene som styrer den juridiske metoden springer ut fra langvarig [...]