A-besvarelse i Tingsrett

Oppgave 1 Praktikum  Det foreligger tvist mellom partene Storby kommune og selskapet Doser Demolition (forkortet til DD). Storby kommune krever umiddelbar avvikling og fravikelse fra det [...]

A-besvarelse i pengekrav

Kommentar til besvarelsen: Besvarelsen er alt i alt bedømt til karakteren A. Teorioppgaven kan riktignok virke overfladisk noen steder, men dette er ikke avgjørende når kandidaten tar godt tak i [...]

Læren om direktekrav

Av: Martine Korslund På obligasjonsrettens område reises det en rekke kompliserte og tvilsomme spørsmål dersom en kontrakt ikke oppfylles etter sitt innhold. Dersom det blir aktuelt for en [...]

A-besvarelse i arbeidsrett

Kommentar fra redaksjonen: Dette er enda en besvarelse fra arbeidsretteksamen 2018. A.-besvarelsen viser god juridisk metode, men bærer preg av mangler ved teorien som følger av tidsnød. Dermed [...]

A-besvarelse i arbeidsrett

Kommentar fra redaksjonen: Besvarelsen er fra eksamen i Arbeidsrett 2018. Dette er en A-besvarelse som illustrerer god bruk av juridisk metode og rettspraksis. Det gjøres oppmerksom på at [...]

Domsanalyse – en oversikt

Skrevet av: Sondre A. Aaserud I løpet av jusstudiet vil du etter hvert bli nødt til å analysere en dom fra Høyesterett. Enten det er i en eksamenssituasjon i juridisk metode og rettskildelære, [...]

Om rettslig klageinteresse

Skrevet av: Anne Li Aaserud Reglene om klagerett finnes i forvaltningsloven (fvl.) kapittel VI, §§ 28- 34. I den foreliggende fremstilling skal det – gjennom analyse av høyesterettspraksis, [...]

A-BESVARELSE: TINGSRETT

Kommentar fra redaksjonen: Besvarelsen er anonymisert etter ønske fra forfatteren. Det er ikke til å legge skjul på at oppgaven lider av flere småfeil i form av språkfeil, enkle begrunnelser [...]

Om reklamasjon

Skrevet av: Tarek El-Khatib 1. Oversikt I det følgende skal det redegjøres for reglene om reklamasjon. Sistnevnte regelsett er et tema som aktualiseres etter at det kan sies å foreligge et [...]

Hvordan skrive teorioppgaver

Juridisk metode handler om å argumentere og fremlegge juridisk teori med utgangspunkt og forankring i de juridiske rettskildene. Reglene som styrer den juridiske metoden springer ut fra langvarig [...]