You've successfully subscribed to Obiter Dictum
Great! Next, complete checkout for full access to Obiter Dictum
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
FEM SPØRSMÅL MED JURIDISK SENIORRÅDGIVER V/ NOAS - ANDREAS FURUSETH

FEM SPØRSMÅL MED JURIDISK SENIORRÅDGIVER V/ NOAS - ANDREAS FURUSETH

. 4 min read

Navn: Andreas Furuseth

Yrke: Juridisk seniorrådgiver v/ NOAS

Om NOAS: Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger. Vi gir asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand, og engasjerer oss i flyktningpolitiske spørsmål.

1. I en ansettelsesprosess – hva er det dere ser etter og vektlegger mest?

– Hva vi ser etter vil nok være litt avhengig av hvilken type stilling vi vil fylle. For en rådgiver/saksbehandlerstilling, som er den vanligste type stilling hos oss, vil det viktigste være faglig kompetanse, relevant erfaring og engasjement. Vi har normalt såpass mange søkere til våre stillinger at det vanligvis vil være vanskelig å få jobb hos oss som helt nyutdannet. Derfor ser vi etter kandidater som har erfaring fra å jobbe med utlendingsrett (og helst asylrett) i forvaltningen, som advokat/advokatfullmektig eller i andre organisasjoner. Om man har spesialfag innen utlendingsrett/flyktningerett er det et pluss, og så er det positivt om man har vist engasjement gjennom arbeid/ frivillig arbeid i organisasjoner studentrettshjelpstiltak etc.

2. Dersom du får en søker med en bachelorgrad fra Høgskolen i  Innlandet og mastergrad fra Bergen/Oslo/Tromsø, stiller denne søkeren seg dårlige enn en søker med en integrert mastergrad fra Bergen/Oslo/Tromsø? Hva med en grad fra utlandet?

– Hvis vi skulle basere oss på dette kriteriet alene vil nok de med en integrert mastergrad stille litt sterkere. Men som nevnt er det sjelden at vi ansetter noen rett fra studiet, så hva man gjør etter studiet eller mens man studerer er normalt viktigere. Jeg vil derfor ikke tro at akkurat dette vil utgjøre en stor forskjell i seg selv.

3. Hvilke tanker har dere rundt søkerens karakterer, tillitsverv, traineeopphold osv.? Hvordan vektlegges dette? 

– Karakterer kan bety noe, men det er som nevnt ikke det viktigste. Men det er klart at har man gjennomgående svært dårlige karakterer vil det være negativt. Samtidig er det ikke nødvendigvis slik at det er utelukkende positivt om man kun har toppkarakterer, da slike kandidater ofte, i hvert fall over tid, vil være interessert i jobber med mer «prestisje» og lønn enn hva vi tilbyr. Tillitsverv og traineeopphold kan absolutt være positivt, men det kommer litt an på hva slags tillitsverv man har hatt. Vi ser etter personer som er genuint engasjert i det fagområdet vi jobber med, og ser vi personer som aktivt har søkt seg til utdanning/verv/arbeidserfaring innenfor vårt område vil det telle positivt.

4. Hvilke tips har du til studenter som ønsker å søke trainee, og hvordan ser en vanlig dag ut for en advokatfullmektig/trainee ut hos dere?

– Vi har personer som jobber frivillig hos oss, og vi har studenter som har praksisperioder gjennom studiet som normalt varer i seks uker. For både frivillige og studenter (vi har også studenter som jobber frivillig uten at dette er en ordinær praksisperiode) ønsker vi noe forkunnskap innenfor asyl/utlendingsrett. Grunnen til dette er at vi har et høyt arbeidspress, og vi er derfor avhengige av at personer som kommer til oss kan jobbe relativt selvstendig innen nokså kort tid. Dersom man ønsker en slik stilling hos oss er det en klar fordel om man tar utlendingsrett eller flyktningrett, skaffer seg praktisk erfaring fra utlendingsrett hos for eksempel Juss-Buss/JURK e.l. eller på annen måte tilegner seg kunnskap om dette feltet. Seks uker er kort, og vårt mål er at en slik periode skal være nyttig for begge parter ved at studenten lærer og får erfaring, og at vi får flere ressurser ut av studenten enn vi legger inn i opplæring/oppfølging. Dette krever nokså mye, og er vanskelig å få til om personen som kommer til oss starter uten kunnskaper eller erfaring.

Arbeidsoppgavene vil normalt dreie seg om enkeltsaker. Dette innebærer at man får saker som man selv gjennomgår, at man lager et saksnotat og gjør en vurdering av hvorvidt det er mulig å få gjennomslag ved å involvere seg i saken. Deretter drøftes saken med en erfaren rådgiver, og dersom konklusjonen er at NOAS skal involvere seg vil studenten være ansvarlig for å utarbeide utkast til omgjøringsbegjæring/klage e.l som så blir ferdigstilt i samarbeid med rådgiveren. Det kan også være aktuelt å bli involvert i et mer overordnet arbeid, som for eksempel utarbeidelse av en rapport eller en høringsuttalelse, men dette er nok mer sjelden. Arbeidet skjer naturligvis under overvåkning av erfarne ansatte, men det krever en stor grad av selvstendighet.

5. Basert på dine erfaringer, har du noen tips til dagens jusstudenter?

– Skaff deg praktisk erfaring! Når man jobber med juss er den rent teoretiske kunnskapen viktig, men med mindre man skal bli professor eller jobbe med rent faglige spørsmål er den praktiske jussen vel så mye strategi, relasjoner, kommunikasjon, psykologi, forhandlinger og kompromisser, i tillegg til at det naturligvis ofte vil være nødvendig med kunnskap innenfor andre fagområder. Slike erfaringer er det vanskelig å få uten å ha prøvd seg selv. Jeg vil derfor anbefale at man prøver å få innpass et sted hvor man kan få jobbet med ekte saker og ekte personer, og at man ikke bare forholder seg til Peder Ås og Marte Kirkerud… Hvis man skal ha praktisk erfaring er det en fordel om man får jobbet et sted hvor man får prøve seg på reelle oppgaver og drive mest mulig selvstendig juridisk arbeid, slik at man ikke bare registrerer/arkiverer etc. Jeg jobbet selv på Juss-Buss under studiene og hadde stor glede av det, både under studiet og etterpå. Så prøv og finn et sted hvor man kan jobbe, enten som en frivillig eller i et mer regulert ansettelsesforhold. Det kan gjøre studiet mer givende og engasjerende, gi en bedre forståelse for faget og hvordan det praktiseres, og så er det ikke så dumt å ha på en CV.

Forsidebilde: http://www.noas.no/en/